Публічний договір

м. Миколаїв

Затверджено  11 липня 2011р.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТ

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕТЛАЙН ПЛЮС», надалі за текстом «Провайдер», опубліковує даний Публічний Договір про надання послуг Інтернет (надалі за текстом «Договір»), що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб.

   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Визначення термінів:

Оператор – Державне підприємство науково-телекомунікаційний центр  “Українська академічна і дослідницька мережа”   ІФКС НАН України (УАРНЕТ), яке володіє власною телекомунікаційною мережею та обслуговує її, відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій. Оператор включений до реєстру операторів телекомунікацій НКРЗ рішенням № 594 від 15.02.2007р. Місцезнаходження Оператора, контактні телефони та e-mail вказані на Інтернет-сайті http://www.uar.net

Провайдер Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕТЛАЙН ПЛЮС», якому Державне підприємство науково-телекомунікаційний центр  “Українська академічна і дослідницька мережа”   ІФКС НАН України (УАРНЕТ) надало право надавати Послуги у Мережі Оператора.

Абонент – фізична особа, яка користується Послугами Провайдера відповідно даного Договору.

Договір – публічний договір, укладений Абонентом з Провайдером про надання Послуг.

Ідентифікатори доступу – надані Абоненту при реєстрації (п.3.1, 3.2) Унікальний номер договору, що однозначно ідентифікує його в Мережі, та пароль доступу до Особистої статистики.

Інтернет – глобальна інформаційна система, частини якої логічно пов'язані між собою, за допомогою єдиного адресного простору. Основана на протоколі TCP/IP. Інтернет складається з множини пов'язаних між собою комп'ютерних мереж та забезпечує віддалений доступ до комп'ютерів, електронної пошти, дошок об'яв, баз даних, дискусійних груп та ін.

Інтернет-сайт ТОВ «НЕТЛАЙН ПЛЮС» – Інтернет-ресурс з доменною адресою  http://www.net-line.com.ua є офіційним засобом інформації Провайдера, на якому публікуються офіційні повідомлення для Абонентів.

Мережа – сукупність майна і споруд зв'язку Оператора, об'єднаних у єдиному технологічному процесі для надання Абонентам телекомунікаційних послуг.

Місце надання Послуг – конкретно визначена споживачем адреса приміщення, за якою він бажає отримувати Послуги. Місце надання Послуг визначається при реєстрації (п.3.1, 3.2).

Особиста статистика – електронний інтерфейс керування Послугами, доступ до якого Абонент здійснює за допомогою Ідентифікаторів доступу. Знаходиться за Інтернет-адресою: https://net-line.com.ua:9443/

Послуги – послуги доступу до глобальної мережі Інтернет та/або до ресурсів локальної мережі, що надаються Провайдером у Мережі.

Початок надання послуг – момент активації MAC-адреси Абонента після підключення обладнання Абонента до Мережі (MAC-адреса – унікальна адреса обладнання Абонента в Мережі).

Прейскурант – систематизований збірник Тарифних пакетів та Послуг, що можуть надаватися в Мережі. Прейскурант розміщений на Інтернет-сайті http://www.net-line.com.ua.

Сторони – Провайдер та Абонент.

Тарифний пакет – затверджена Провайдером система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг.

Унікальний номер договору – один з Ідентифікаторів доступу, що надається Абоненту при реєстрації (п.3.1, 3.2) і однозначно ідентифікує його в Мережі.

1.2.      Договір регулює відносини з приводу надання Провайдером послуг доступу до мережі Інтернет Абонентам.

1.3.    Договір є обов'язковим для виконання Провайдером з моменту його оприлюднення у засобах масової інформації та/або на Інтернет-сайті http://www.net-line.com.ua. Для Абонента Договір є обов'язковими лише з моменту його акцепту (розділ 3).

1.4.     Даний Договір є безстроковим і може бути розірваний з ініціативи кожної зі Сторін відповідно до умов даного Договору.

1.5.     Умови Договору визначаються Провайдером самостійно у відповідності та на виконання діючого законодавства.

   2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.      Предметом Договору є надання Абоненту Послуг у відповідності до діючого Прейскуранту, на умовах даного Договору.

2.2.      Провайдер, діючи відповідно Договору надає, а Абонент сплачує та приймає виконані роботи і надані Послуги.

2.3.      Прейскурант є невід'ємною частиною даного Договору. Ознайомитись з Прейскурантом можна на Інтернет-сайті http://www.net-line.com.ua.

2.4.      Для укладення Договору повинні виконуватися технічні вимоги:

  • Місце надання Послуг повинно знаходитись в зоні покриття Мережі;
  • Клієнт повинен мати комп'ютер (комп'ютерний пристрій), що має можливість підключення до мережі Ethernet і в якому у повному обсязі реалізована підтримка сімейства протоколів TCP/IP та підтримується одержання IP-адреси за протоколом DHCP.

2.5.      Договір не може бути укладеним, або не набере чинності, якщо:

  • не виконуються технічні умови підключення (відсутня можливість підключення);
  • вік Абонента (фізичної особи) менше 18 років, або він у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним);
  • Абонент не виконує вимог Провайдера з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цим Договором, або надав недостовірну інформацію;
  • Абонент не зробив необхідних платежів, або кошти не надійшли на поточний рахунок Провайдера.

2.6.    Якщо Абонент не підключений до Мережі – Провайдер здійснює підключення протягом 10 робочих днів з моменту отримання підтвердження оплати і набуття чинності Договору та виконує стандартний обсяг робіт згідно Прейскуранту. Підключення здійснюється шляхом проведення від технічного майданчика Мережі до кінцевого обладнання Абонента абонентської лінії (кабелю типу «вита пара» кат.5 або 5е).

2.7.      У разі відмови Абонента від підключення (якщо роботи з підключення ще не виконувались) Провайдер, на основі одержання відповідного письмового прохання від Абонента, повертає сплачені кошти на особовий рахунок Абонента, відкритий у будь-якому українському банку за винятком штрафу, який складає 50% від внесених коштів. Після цього Договір вважається розірваним.

   3. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1.      У випадку, якщо раніше Абонент не був зареєстрований у Мережі і не має Ідентифікаторів доступу він має надати реєстраційні данні (в тому числі вказати номер і назву Тарифного пакету з діючого Прейскуранту) зазначені у Додатку №1 до цього Договору, а також копію документу, що посвідчує особу (паспорт). Після чого Провайдер реєструє абонента у Мережі Оператора і надає Абоненту Ідентифікатори доступу завірені Оператором, у формі Додатку №1 до даного Договору.

3.2.    У випадку, якщо раніше Абонент був зареєстрований за даною адресою у Мережі і має відповідні Ідентифікатори доступу, реєстрація зазначена у п.3.1 не потрібна.

3.3.    Для фізичних осіб, що зареєстровані відповідно до п.3.1 та 3.2, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є оплата Провайдеру Послуг та подальше їх використання.

З моменту оплати Послуг фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.

Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати Послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

3.4.      Фізична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується Абонент.

3.5.      Провайдер на письмову вимогу Абонента надає йому завірену паперову копію Договору.

   4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА

4.1. Провайдер зобов'язаний:

4.1.1.    Надавати Абоненту Послуги 24 години на добу 7 днів на тиждень протягом дії Договору.

4.1.2.   Провайдер зобов’язаний усувати пошкодження Мережі протягом 5 робочих днів з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення). Усунення несправностей здійснюється за умови, що у Абонента, який повідомив Провайдера про несправність, на момент повідомлення були кошти на своєму особовому рахунку. У будь якому випадку Провайдер має докласти усіх зусиль для усунення пошкоджень у якнайменший період часу.

4.1.3.    Забезпечувати правильність обліку та застосування Тарифних планів до наданих Послуг.

4.1.4.    Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції, та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

4.2. Провайдер має право:

4.2.1.    Проводити дії передбачені умовами даного Договору.

4.2.2.  Провайдер залишає за собою право на проведення позачергових робіт по модернізації і/або поліпшенню працездатності мережі, що призводять до тимчасової відсутності зв'язку на період не більше 5% експлуатаційного часу. Перерва в наданні Послуг понад 5%, компенсується відповідно до умов даного Договору.

   5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

5.1. Абонент зобов'язується:

5.1.1.  Надати достовірні відомості при здійсненні реєстрації (п.3.1, 3.2), а також вчасно інформувати про їх зміну. Під зміною розуміється виправлення помилок, зміна прізвища, контактних даних,  Тарифного пакету або МАС-адреси обладнання.

Зміна однієї фізичної особи на іншу, або зміна Місця надання Послуг не допускається, в такому випадку Абоненту необхідно заключити додатковий (або новий) Договір.

5.1.2.   Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення Провайдером кабелів та здійснення робіт з підключення.

5.1.3.    Користуватися послугами в строгій відповідності з умовами даного Договору.

5.1.4.    Своєчасно сплачувати плату за послуги, згідно з встановленим у Договорі порядком розрахунків.

5.1.5.    Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі послуг.

5.1.6.  При здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з виконанням умов даного Договору, у тому числі при оплаті послуг, обов'язково вказувати Унікальний номер договору Абонента.

5.1.7.    Не передавати, або продавати свої права, обов'язки і Послуги за даним Договором третім особам, без письмової згоди Провайдера.

5.1.8.  Використовувати Послуги виключно на території приміщення, вказаного при реєстрації як Місце надання Послуг. У іншому випадку необхідна письмова згода Провайдера.

5.1.9.    При зміні реквізитів (MAC-адреса та ін.), що ідентифікують комп'ютер Абонента в Мережі, попередньо повідомляти Провайдера. Самостійна зміна IP-адреси без попереднього узгодження з Провайдером категорично забороняється.

5.1.10.  При підключенні до Абонентської лінії будь-якого іншого пристрою (роутер і т.п.) окрім комп'ютера обов’язково повідомляти про це і узгоджувати його налаштування з Провайдером.

5.1.11.  Абонент самостійно відстежує зміни, пов'язані з реалізацією Договору та Прейскуранта  шляхом регулярного перегляду інформації на Інтернет-сайті http://www.net-line.com.ua.

5.2. Абонент має право:

5.2.1.    При користуванні Послугами змінювати Тарифні пакети, відповідно діючого Прейскуранту і умов даного Договору.

5.2.2.    Отримувати від Провайдера інформацію про спожиті послуги за допомогою Особистої статистики.

5.2.3.    Письмово повідомляти Провайдера про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

5.2.4.    Відмовитися від подальшого користування Послугами та розірвати Договір у порядку, визначеному даним Договором.

   6. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ

6.1.    Провайдер тимчасово обмежує, або припиняє надання послуг Абоненту у випадку повного використанні Абонентом авансу на своєму особовому рахунку.

6.2.      Після відповідного поповнення Абонентом свого особового абонентського рахунку Провайдер відновлює надання послуг у повному обсязі.

6.3.      При користуванні Послугами забороняється:

6.3.1.   Вчиняти будь-які дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або майнову відповідальність.

6.3.2.    Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами.

6.3.3.    Розсилати спам.

6.3.4.  Проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі, комп’ютерні системи та/або програм чи інтернет-ресурсів будь-яких інших осіб. Робити спроби до отримання несанкціонованого доступу до будь-яких комп'ютерів в Мережі, рахунків інших Абонентів.

6.3.5.    Абонент не має права збирати або робити спроби до збору особистих відомостей, що мають відношення до інших Абонентів.

6.3.6.    Встановлювати без попереднього узгодження на підключеному до Мережі комп'ютері proxy, gate і будь-які інші програми та сервіси, до яких можуть звертатися інші пристрої і комп'ютери Мережі або іншої телекомунікаційної мережі.

6.3.7.    Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи інтернет-ресурсів Провайдера, або будь-яких інших осіб. Особливо, якщо це дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність.

6.3.8.  Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію честь та гідність громадян, або на ділову репутацію організацій, особливо якщо такі дії викликають скарги.

6.3.9.   Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

   7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1.      Оплата Послуг Провайдера здійснюється Абонентом завчасно методом авансових платежів.

7.2.      Ціни в Прейскуранті визначаються в гривнях. Оплата Послуг проводиться в гривнях.

7.3.      Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Провайдера є моментом оплати Послуг.

7.4.     Одержання Провайдером платежу від Абонента відображається на його особовому рахунку збільшенням балансу. Надання Послуг Абонентові відображається на його особовому рахунку зменшенням балансу на вартість наданих Послуг.

7.5.     Абонент  зобов'язаний самостійно слідкувати за Особистою статистикою та проводити авансові платежі таким чином, щоб баланс його особового рахунка залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.

7.6.    Абоненти можуть здійснювати оплату Послуг за допомогою платіжних терміналів, платіжних Інтернет-систем, у відділеннях банків та іншими способами вказаними на Інтернет-сайті http://www.net-line.com.ua.

7.7.   При здійснені платежів Абонент обов’язково має вказувати свій Унікальний номер договору і самостійно відповідає за правильність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Провайдером не компенсуються.

7.8.   У випадку, наявності у Абонента заборгованості перед Провайдером, Провайдер має право без попередження і на власний розсуд обмежувати обсяги і технічні параметри Послуги або припиняти надання Послуги, до моменту погашення заборгованості.

   8. ТАРИФНА ПОЛІТИКА

8.1.    Тарифні пакети на всі види Послуг встановлюються Провайдером у повній відповідності з встановленими Оператором Мережі і представлені в Прейскуранті на Інтернет-сайті http://www.net-line.com.ua.

8.2.   Тарифні пакети, можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні пакети, територію дії Тарифного пакету та різні умови отримання Послуг.

8.3.    Тарифні пакети можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним пакетом є такий, у якому прямо вказано його термін дії. Усі інші є безстроковими.

8.4.   Тарифні пакети можуть бути змінені, або скасовані за умови здійснення повідомлення Абонентів не менше, ніж за 7 (сім) днів до дати такої зміни або скасування на Інтернет-сайті http://www.net-line.com.ua.

8.5.   Провайдер має право встановлювати розмір одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації вказується у кожному конкретному Тарифному пакеті.

8.6.   Якщо у Тарифному пакеті вказано суму щомісячного платежу (абонплати), то з особового рахунку Абонента в перший день місяця знімається місячна абонплата.

8.7.   Якщо у Тарифному пакеті вказано кількість трафіку і у випадку його перевищення у поточному місяці, Абонент повинен своєчасно сплачувати обсяг спожитого понад ліміту трафіку для підтримки позитивного залишку на своєму особовому рахунку.

8.8.  При розрахунку трафіку прийнято, що 1 Мбайт = 1 000 000 байт прийнятої та/або переданої інформації, а 1 Гбайт = 1 000 Мбайт. Під час доступу до мережі Інтернет враховується вхідний і вихідний трафік. Показники технічних засобів Провайдера є єдиним джерелом інформації про обсяг фактично спожитих Послуг при тарифікації і вирішенні суперечок.

8.9.   Тарифні пакети можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного пакету на інший.

8.10. Для зміни тарифного пакету Абонент надає Провайдеру письмову заяву (або заяву у вигляді електронного листа, надісланого з адреси е-майл вказаної при реєстрації чи наданої Оператором), в якій зазначає новий обраний тарифний пакет. Після чого Провайдер реєструє зміни у Мережі Оператора і зміна тарифного пакету відбудеться з першого числа нового календарного місяця. У випадку зміни тарифного пакету на пакет з більшою місячною абонплатою можлива зміна тарифного пакету у поточному календарному місяці. У разі зміни тарифного пакету на особовому рахунку Абонента повинна бути сума не менша за абонплату нового тарифного пакету.

8.11.  У разі, якщо абонентська плата (якщо таку передбачає Тарифний пакет) нараховувалася на час настання перерви у наданні Послуг у зв’язку з пошкодженням Мережі, вона підлягає перерахуванню з моменту повідомлення Абонентом Провайдера про пошкодження до моменту усунення пошкодження. За умови, що таке пошкодження в межах відповідальності Провайдера (п.9.7).

8.12. В тарифах вказано максимально можливі швидкості доставки інформації до абонента (Download), фактична швидкість доступу може відрізнятись і залежати від швидкості кінцевих ресурсів, маршрутизації даних та обладнання абонента.

   9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1.   За неналежне виконання або невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до умов Договору та/або чинного законодавства.

9.2.     Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду.

9.3.     Провайдер не несе відповідальність і ризики, пов'язані із збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та за працездатність самого обладнання.

9.4.   Провайдер не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Провайдер не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації.

9.5.     Провайдер не несе юридичну, матеріальну або іншу відповідальність за використання Абонентом платних послуг інших організацій, до яких він дістав доступ за допомогою отримання Послуг Провайдера.

9.6.  Трафік вважається прийнятим або відправленим, якщо його зафіксовано мережевим обладнанням Провайдера. Провайдер не несе відповідальності за недоставку частини зафіксованого трафіку до Абонента або його адресата, якщо недоставка обумовлена незалежними від Провайдера причинами, зокрема недостатньою пропускною спроможністю адресата або транзитного Провайдера, фільтрацією трафіку з боку Абонента, адресата або транзитного Провайдера, чи помилками, зробленими Абонентом.

9.7.     Провайдер несе відповідальність за утримання у справному стані Абонентської лінії поза межами квартири Абонента (приватного житлового будинку) починаючи з загальних інженерних споруд (будинкових стояків, розподільчих щитків). Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані Абонентської лінії на території квартири Абонента (приватного житлового будинку) до початку загальних інженерних споруд (будинкових стояків, розподільчих щитків).

9.8.    Провайдер відповідає за збиток, понесений Абонентом, тільки якщо доведена пряма провина самого Провайдера, в розмірі, пропорційному сумі абонентської платні за період простою. Ні за яких обставин відповідальність Провайдера, у разі збитків або втратах, не перевищуватиме суму, що виплачується Абонентом як абонентська плата за календарний місяць.

   10. ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1.  За взаємною згодою Сторони можуть підписувати доповнення й зміни до цього Договору, якщо такі зміни прийняті по взаємному узгодженню, оформлені письмово и підписані Сторонами.

10.2.   Провайдер має право на одностороннє внесення змін в даний Договір та/або Прейскурант, з обов'язковим повідомленням про це Абонентів на Інтернет-сайті http://www.net-line.com.ua та/або у інших засобах масової інформації не менше ніж за 7 (сім) днів. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент зобов'язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну Договору. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами.

10.3.   Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку лише у випадках, передбачених цим розділом.

10.4.   В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

10.4.1. Незгоди зі зміною Провайдером тарифу Абонента. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 днів з моменту коли він дізнався або міг дізнатися про зміну тарифу.

10.4.2.  Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами, за умови, що кошти на особовому рахунку відсутні.

Про бажання розірвати Договір (від’єднатися від Мережі і припинити користування Послугами) Абонент повинен повідомити Провайдера та/або Оператора письмово, з зазначенням причин розірвання. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання Договору.

10.5.   У випадку, якщо у Абонента, що бажає розірвати Договір, на особовому рахунку залишаються гроші, такий Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін з обов’язковим підписанням угоди про розірвання, у якій зазначається строк повернення грошей Абоненту після розірвання Договору. Провайдер, повертає відповідний залишок коштів на розрахунковий рахунок Абонента, відкритий у будь-якому українському банку

10.6.   В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Провайдера у кожному з наступних випадків:

10.6.1. У разі, якщо Абонент протягом 2 (двох) місяців з моменту тимчасового припинення чи обмеження надання Послуг не поповнив свій особовий рахунок. У такому випадку Провайдер може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки договір вважатиметься припиненим, а кінцеве обладнання Абонента відключеним, у перший день після спливу вказаного 2-місячного строку.

10.6.2. У разі, якщо Провайдер виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при реєстрації, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуг. У такому випадку Провайдер повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 7 (сім) днів до дати розірвання.

10.6.3. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п. 6.3. При цьому, Провайдер повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 1 день до розірвання. За своїм розсудом Провайдер може встановити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку, при не усуненні Абонентом вчинюваних порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.

10.6.4.  З інших підстав, передбачених у законодавстві України.

10.7.  Про розірвання Договору з підстав, передбачених п.10.6, Провайдер, на власний вибір: письмово, шляхом повідомлення у Особистій статистиці, або іншим чином повідомляє Абонента.

10.8.   Після розірвання Договору Провайдер може здійснити демонтаж абонентської лінії.

   11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1.  Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Провайдера і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Провайдера по наданню Послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго; землетруси, повені, урагани, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності устаткування або неможливості якісного надання своїх Послуг.

11.2.   Виникнення обставини непереборної сили продовжує строки виконання зобов'язань на період, який дорівнює строку дії такої обставини.

   12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

12.1.  Інформація Абонента, що міститься у Договорі, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

12.2.  Провайдер рекомендує Абоненту використовувати ліцензійне програмне забезпечення, зокрема ліцензійні антивірусні програми, та регулярно їх оновлювати, щоб запобігти неправильній роботі комп'ютерного обладнання та зараженню його вірусами. При зараженні комп'ютерного обладнання Абонента трафік може значно збільшитися, Провайдер в такому випадку не несе ніякої відповідальності та весь трафік підлягає оплаті.

12.3.  Абонент надає право Провайдеру та/або Оператору для забезпечення безпеки в мережі, або при отриманні скарг від Абонентів, перевіряти інформацію, що отримується та/або пересилається Абонентом, при цьому отримана інформація не може передаватися третім особам, за виключенням випадків встановлених законодавством.

12.4. Абонент несе відповідальність стосовно того, що Абонент та/або особи, які мають доступ до комп'ютерів проінструктовані щодо заходів безпеки при роботі з обладнанням, пожежної безпеки та щодо надання першої невідкладної медичної допомоги.

12.5.  Абоненту забороняється:

  • користуватися обладнанням без заземлення;
  • підключати мережевий кабель до джерел електричної напруги;
  • залишати працююче обладнання без нагляду.

Відповідальність за порушення цих заборон покладається на Абонента.

   13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1.  Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Провайдера за якість послуг, додаткові послуги для Абонента та ін.) повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору.

13.2.  Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються в суд відповідно до діючого законодавства України.

13.3.  Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їхніх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов'язані в 20-денний строк повідомити про це один одного.

   14. РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

Товариство з обмеженою відповідальністю

«НЕТЛАЙН ПЛЮС»

Юридична адреса: вул. І.Мазепи,21А,
м. Миколаїв, Львівська область,81600

UA273052990000026008001004851
в ПАТ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299      ЄДРПОУ 37456873

тел. (0324)1 41 241, (067) 34 00 728
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Є платником податку на прибуток
на загальних підставах
Не платник ПДВ

Директор: _______________________
Сініченко Володимир Євгенович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнери